BOZP a pracovnělékařské prohlídky

Nejdůležitějším zákonem z pohledu BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ze kterého vychází základní požadavky na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mezi další zásadní předpisy patří zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP.

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců zajišťuje Referát BOZP, PO, CO. Vstupní školení o BOZP prezentuje novým zaměstnancům bezpečnostní technik UJEP paní Ing. Věra Výborná. Absolvováním školení získáte základní přehled. Ve spolupráci s Vaším nadřízeným nebo pověřeným kolegou jste seznámeni přímo s pracovištěm a konkrétními podmínky BOZP, kde budete práci vykonávat.

Pracovnělékařské služby

PLS představují preventivní lékařské služby týkající se hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví každého zaměstnance. Součástí PLS jsou také zdravotní prohlídky, jejichž účelem je vyhodnocení zdravotního stavu zaměstnance, které slouží k posouzení zdravotní způsobilosti k práci.
Zaměstnanci UJEP jsou vyzváni asistentkou zaměstnaneckého odboru nebo referentkou personálního oddělení k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

  • Vstupní prohlídku je nutné absolvovat před nástupem do zaměstnání
  • Periodické probíhají v zákonem stanovených intervalech
  • Mimořádné, výstupní v konkrétních případech

Zaměstnanci obdrží email s přílohou Žádost o posouzení ke zdravotní způsobilosti a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele UJEP a jsou vyzvání k absolvování periodické lékařské prohlídky u svého praktického lékaře.
Zaměstnanci, popřípadě zaměstnanci vedoucí, obdrží k předání podřízenému žádost o posouzení ke zdravotní způsobilosti a pozvánku k absolvování periodické lékařské prohlídky u smluvního partnera EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.
Po absolvování pracovnělékařské prohlídky, prosím, dodejte originál lékařského posudku na zaměstnanecký odbor. Děkujeme Vaše ZAMO.