Mateřská /rodičovská /otcovská dovolená

Přístup do IMIS v době mé nepřítomnosti

Zaměstnanci, kteří čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, případně je jim poskytnuto pracovní volno z důvodu péče o dítě, mají právo přístupu na intranetovou síť IMIS i v době trvání této překážky.
Přístupové údaje jim zůstávají platné.

Mateřská dovolená (MD)

Mateřská dovolená představuje důležitou osobní překážkou v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, tj. poskytnout jí pracovní volno.
Tato překážka přísluší výhradně zaměstnankyni (ženě). Zaměstnavatel nemůže zaměstnankyni k nástupu na mateřskou dovolenou k určitému okamžiku nutit, stejně jako jej nemůže zakazovat (například s odkazem na vážné provozní důvody).
Po dobu čerpání mateřské dovolené zaměstnankyni nepřísluší náhrada mzdy. Předpokládá se hmotné zabezpečení prostřednictvím dávky nemocenského pojištění – peněžité pomoci v mateřství.

Rodičovská dovolená (RD)

Rodičovská dovolená představuje důležitou osobní překážkou v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně a zaměstnance v práci, tj. poskytnout jim pracovní volno za účelem prohloubení péče o dítě. Přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci ode dne narození dítěte. Přísluší v rozsahu, o jaký rodiče požádají, maximálně do tří let věku dítěte.

Žádost o rodičovskou dovolenou

Včas požádejte o rodičovskou dovolenou e-mailem na personalni@ujep.cz a zároveň informujte o nástupu na rodičovskou dovolenou svého nadřízeného.
V žádosti je nezbytné uvést požadovaný rozsah čerpané rodičovské dovolené. Personální oddělení zadá do IMIS délku trvání Vaší nepřítomnosti.

Otcovská

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská náleží, nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče a činí 2 týdny (14 dní).
Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle https://www.cssz.cz/web/cz//otcovska.

Žádost o otcovskou

Před nástupem na čerpání dávky podejte žádost na mzdové účtárně na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“ https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zdopp. Současně s tím informujte svého nadřízeného prostřednictvím zadání nepřítomnosti MD/OD Otcovská dovolená v aplikaci IMIS.