Kariérní rozvoj

Základním nástrojem personálního řízení a podpora akademických pracovníků, na jehož základě akademický pracovník postupuje ve své profesní kariéře je směrnice rektora č. 5/2019 Kariérní řád Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracovní místa akademických pracovníků jsou obsazována na základě výběrového řízení v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a vnitřním předpisem Řád výběrového řízení UJEP. V souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků byla vydána Metodika k Řádu výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucích zaměstnanců a dalších pracovních míst na UJEP.

Jak podporovat kariérní růst akademických pracovníků?

Kariérní plán

Kariérní plán akademického pracovníka obecně vychází z plánu personálního rozvoje fakulty a vyjadřuje požadavky UJEP jako zaměstnavatele na odborný rozvoj daného zaměstnance.