Obsazování volných míst

Postup obsazování volných míst upravuje s účinností od 19.05.2021 Metodický pokyn prorektora pro rozvoj a kvalitu č. 1/2021; Metodika k řádu výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucích zaměstnanců a dalších pracovních míst na UJEP. 

ZAMO – personální oddělení zajistí přípravu, administraci a transparentní nastavení všech výběrových řízení. Doladíme vyhovující znění a případně doplníme o dotazy týkající se procesu náboru a výběru Vaší nové kolegyně či kolegy. Cílem je zajistit dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a otevřenosti.

1. V případě, že potřebujete obsadit volné pracovní místo dodejte na Zaměstnanecký odbor UJEP písemný pokyn (může mít elektronickou podobu – email) vyhlašovatele výběrového řízení.

Kontaktní osobou pro rektorát UJEP je Bc. Lenka Karásková.
Kontaktní osobou pro fakulty FSE, FF a FZS je Radka Krumplová.
Kontaktní osobou pro fakulty PF, FUD a FŽP je Bc. Hana Krchovová.
Kontaktní osobou pro fakultu FSI, PřF a částí UJEP – VK, SKM, CI,  je Hana Havlová.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení = inzerát v českém a anglickém jazyce, obě verze dodá na ZAMO vyhlašovatel.

Inzerát obsahuje zejména :

 • Název vyhlašovatele a jeho adresu
 • Název pracovního místa a oboru, popřípadě funkce
 • Počet volných míst
 • Požadované kvalifikační předpoklady
 • Informace o výběrovém řízení a o kritériích výběru (průběhu výběrového řízení, počet kol VŘ a testovací metody
 • Předpokládaný datum nástupu
 • Výši úvazku a dobu trvání pracovního poměru a vyhlídky kariérného růstu
 • Nabízíme
 • Přehled požadovaných dokladů přikládaných k přihlášce
 • Způsob podání přihlášky
 • Termín pro podání přihlášky
 • Informace o zásadách zpracování osobních údajů

2. Komise pro výběrové řízení

Dodejte prosím na Zaměstnanecký odbor UJEP do 7 dnů od vyhlášení výběrového řízení jmenování výběrové komise.

3. Harmonogram

Zamo nejpozději do 3 dnů od uplnynutí lhůty pro přihlášení:

 • sdělí vyhlašovateli počet uchazečů
 • dodá seznam uchazečů, kteří splnily podmínky pro zařazení pro první kolo (dle vyhlašovatele VŘ)
 • připraví harmonogram výběrového řízení (termín, čas a místo konání výběrového řízení)

4. Hlasovací lístky

Jednotlivý členové komise do 24 hodin stanoví formou hlasovací lístku zda uchazeč uspěl a určí pořadí a předá referentce personálního oddělení. ZAMO shromáždí od všech členů komise jejich vlastní vyjádření na hodnotícím formuláři = hlasovacím lístku a pořídí zápis, který členové komise podepíší.
Prosím věnujte pozornost důkladnému vyplnění hlasovací lístku. Uveďte silné a slabé stránky uchazeče.

5. Vyhlašovatel VŘ

Zamo zápis předá vyhlašovateli VŘ a rozhodne o výsledku výběrového řízení. Uchazeči obdrží písemné vyrozumění o výsledku – vyrozuměním zpracuje vyhlašovatel. Uchazeč je obeznámen se silnými a slabými stránkami.