Zaměstnanecký odbor

Komplexní péče o zaměstnance všech fakult Univerzity J. E. Purkyně, rektorátního pracoviště, centra informatiky, správy kolejí a menz a vědecké knihovny.
Zajišťujeme administrativní organizační, konzultační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů a mzdové agendy.
Zaměstnanecký odbor UJEP je rektorátním pracovištěm univerzity podřízené kvestorovi Ing. Leoši Nerglovi. Vedoucí zaměstnaneckého odboru je Ing. Zdenka Černá, MBA.

Personální oddělení
Vedoucí oddělení je paní Bc. Lenka Karásková.
Personální oddělení zajišťuje plnění zákonných a právních opatření spojených se zaměstnaneckým poměrem zaměstnanců: 

 • uzavírání pracovních smluv
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • rozvazování pracovních poměrů
 • vedení osobních spisů zaměstnanců, plnění personálního informačního systému
 • vedení kariérních plánů akademických pracovníků
 • agenda pracovnělékařských služeb
 • agenda zaměstnaneckých benefitů
 • agenda zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
 • agenda zaměstnávání, podpora a péče při zaměstnávání cizinců

Dále zajišťuje kompletní průběh výběrových řízení  v rámci celé univerzity UJEP (Výběrová řízení)

 • příprava, administrace, transparentní nastavení

Oddělení práce a mezd
Vedoucí oddělení je paní Mgr. Ilona Sýkorová.
Oddělení práce a mezd zajištuje v rámci celé univerzity:

 • mzdovou agendu
 • pracovněprávní vztahy na dohody konané mimo pracovní poměr
 • agendu spojenou se zaměstnáváním zahraničních pracovníků na dohody (DPP/DPČ)
 • správu a zpracování agendy exekucí
 • agendu daní z příjmů ze závislé činnosti a pojistné na sociální a zdravotní pojištění
 • agendu cestovních příkazů

Významnou událostí a mimořádný úspěch v červnu roku 2019 je získaní prestižního evropského ocenění „HR Excellence in Research Award”. Certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R The Human Resources Strategy for Researchers vycházející ze 40 principů Charty a Kodexu. V té době UJEP se stala teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která získala tento certifikát kvality jako celek.
Administrativně náročný proces získání ocenění odstartoval v listopadu 2017 kde se UJEP přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků(dále Charta a Kodex).
Během roku 2018 byla vypracována GAP analýza, která srovnala současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem. Součástí analýzy bylo také dotazníkové šetření mezi výzkumníky R1-R4 na univerzitě. Následně byl zpracován návrh Akčního plánu UJEP (dále AP) na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu pro roky 2019-2020. Veškerá dokumentace byla v březnu 2019 zaslána hodnotitelům Evropské komise a na základě jejich vyhodnocení se UJEP stala dne 3. 6. 2019 hrdým držitelem ocenění HR Award a zařadila se tak mezi prestižní vědecké instituce v Evropě.

Certifikát „HR Excellence in Research Award” zvyšuje celkovou prestiž a činí naši univerzitu atraktivní pro zahraniční vědce a výzkumné pracovníky

Naším cílem je systematicky a aktivním přístupem splňovat agendu související s oceněním evropské komise HR Excellence In Research Award. Vytvářet zdravé a příjemné pracovní prostředí všem zaměstnancům. Důležité je zmínit, že v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků se řídíme metodikou k řádu výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucích zaměstnanců a dalších pracovních místa na UJEP. Hlavním cílem je zajistit dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a otevřenosti.