Pracovněprávní vztahy DPP/DPČ

Novela zákoníku práce DPP a DPČ

 • povinné informování = vliv na dokumenty
 • Typy DPP dle rozvrhování práce/místa výkonu
 • Povinné rozvrhy od 01.10.2023 nárok na příplatky (SO, NE, SV, noc)
 • Dovolená v DPP, DPČ (evidence odpracované doby; vyúčtování)

Nové formuláře DPP/DPČ  jsou dostupné od 10/223 pro přihlášení do (IMIS) – oblast činnosti Personalistika a mzdy.

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Pozor na souběh 2 a více DPP. Do rozsahu práce se také započítává doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiného dohody o provedení práce. Neexistuje zde zkušební doba, tudíž spolupráce může být ukončena kdykoliv a bez udání důvodů.
Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Když bude zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele pracovat na základě více dohod o provedení práce, tak se budou příjmy sčítat.
I dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

Povinné náležitosti:

 • Druh práce
 • Místo výkonu
 • Účinnost
 • Sazby
 • Další informace jako u pracovního poměru
  výplatní termín a splatnost, BU
  dovolená ( od 01.01.2024) – pro dovolenou se posuzuje každá DPP, DPČ samostatně
  výpovědní podmínky
  kolektivní smlouva, ČSSZ – sociální pojištění

Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, jinými slovy řečeno, výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce. V písemném vyhotovení musí být vyznačena i doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce bude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. DPČ je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jedno vyhotovení dohody vydá zaměstnanci. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba na kterou se dohoda uzavírá. Není-li sjednán způsob zrušení DPČ, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedené důvodu s 15denní výpovědná dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.