Mzda

V kolektivní smlouvě (KS) uzavřené mezi základní organizací Vysokoškolského odborového svazu VOS a UJEP je v článku 7 – Mzdové předpisy stanoveno, že mzdová politika na UJEP se řídí zákoníkem práce a Vnitřním mzdovým předpisem UJEP. Zde najdete pravidla pro odměňování, tj. zařazování do mzdových tříd, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků.

Pracovní řád – Příkaz rektora č. 2/2019 k dispozici v interní manažerském informační systému IMIS – Dokumenty, blíže rozvádí ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů podle zvláštních podmínek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance, kteří jsou k UJEP v pracovněprávním vztahu.

Mzda se vyplácí převodem na Váš účet v předem stanovených výplatních termínech. V případě změny účtu se prosím obraťte na mzdovou účtárnu – oddělení práce a mezd.

Výplatní pásku naleznou zaměstnanci v interním manažerském informační systému IMIS v části Portálu VEMA. Přihlašovací údaje (heslo) zaměstnanci vygeneruje a zasílá prostřednictvím zaměstnaneckého emailu referentka personálního oddělení.

Srážky ze mzdy stanovené zákonem jsou především zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a platba pojistného (sociálního a zdravotního). Po odečtení těchto srážek se vypočítá z hrubého příjmu čistá mzda. Ostatní srážky se provádějí z čisté mzdy. Zákon umožňuje zaměstnavateli provést srážky ze mzdy i bez souhlasu zaměstnance.

Roční zúčtování daně z přijmu fyzických osob je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Je to forma zúčtování zaplacených daní za kalendářní rok, kterou pro zaměstnance provede mzdová účtárna. Roční zúčtování daně je nutné podepsat na mzdové účtárně vždy do 15. února následujícího roku a současně dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách. Bližší informace Vám vždy ZAMO uvede v aktualitách.