Osobní růst a vzdělávání

Na osobním rozvoji je skvělé, že je to něco pro všechny věkové kategorie.

Dle Kolektivní smlouvy zaměstnavatel umožní získávání včetně zvyšování, rozšiřování a prohlubování kvalifikace těm zaměstnancům, kteří to potřebují vzhledem k zastávaným pracovním funkcím. UJEP vytváří podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů všem zaměstnancům a jako zaměstnavatel klade důraz na to být podporou v osobním rozvoji.

Celoživotní vzdělávání na UJEP je důležitou součástí vzdělávací činnosti univerzity.  Nabízeny jsou druhy vzdělávání jako je zejména studium:

  • doplňující
  • specializační
  • rekvalifikační
  • rozšiřující
  • Univerzita třetího věku
  • přípravné kurzy

Další užitečné odkazy:

http://pokrok.ujep.cz/elektronicka_knihovna.html

Akademičtí pracovníci – Kariérní plán

Přehled výsledků pedagogické a tvůrčí činnosti předkládají akademičtí pracovníci pravidelně v souladu s jejich kariérním plánem vedoucímu pracoviště. Jde-li o vedoucího pracoviště nebo proděkana fakulty předkládají děkanovi, který je písemně hodnotí. Způsob hodnocení je v kompetenci děkana/děkanky fakulty.

Akademičtí pracovníci si zvyšují svou osobní kvalifikaci:

  • doktorským studiem
  • získáním vědecko-pedagogické hodnosti docenta a profesora
  • prací na přidělených grantových projektech jako řešitelé nebo spoluřešitelé
  • absolvováním kurzů, stáží, účastí na konferencích, seminářích (Kurzy pro zaměstnance)