Akademický pracovník/akademická pracovnice

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Katedry informatiky:

 • 1 místo Didaktika informatiky
  (kategorie: L/OA/doc/prof; jazyky: ČJ C2) plný/částečný
 • 1 místo Aplikovaná informatika – infrastrukturní technologie
  (kategorie: L/OA/doc/prof; jazyky: ČJ C2) plný/částečný
 • 1 místo Aplikovaná informatika – datové/softwarové inženýrství
  (kategorie: L/OA/doc/prof; jazyky: ČJ není požadováno) plný/částečný
 • 1 místo Aplikovaná informatika – datová analýza a simulace
  (kategorie: OA; jazyky: ČJ C2) částečný

Katedry biologie:

 • 2 místa Botanika
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ C2) plný/částečný
 • 2 místa Zoologie nižších živočichů
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ C2) plný/částečný
 • 1 místo Algologie
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ C2) částečný
 • 1 místo Obecná biologie a molekulární biologie
  (kategorie: OA; jazyky: ČJ C2) částečný

Katedry geografie:

 • 1 místo Ekonomická geografie, regionální rozvoj
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ C2) plný
 • 1 místo Fyzická geografie
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ C2) plný
 • 1 místo Fyzická geografie, environmentální geografie1
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ minimálně A1) plný

Katedry matematiky:

 • 1 místo Optimalizace, teorie her
  (kategorie: OA/doc; jazyky: ČJ C2) částečný
 • 1 místo Matematická analýza, geometrie
  (kategorie: lektor/OA; jazyky: ČJ C2) plný/částečný

Katedry fyziky:

 • 2 místa Počítačové modelování, počítačová fyzika
  (kategorie: L/OA; jazyky: ČJ C2) plný/částečný
 • 1 místo Teoretická fyzika
  (kategorie: OA; jazyky: ČJ C2) plný
 • 1 místo Experimentální fyzika2
  (kategorie: OA; jazyky: ČJ C2) částečný
 • 1 místo Didaktika fyziky
  (kategorie: L; jazyky: ČJ C2) částečný

Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru a kategorie, schopnost samostatné tvůrčí práce, chuť učit se novým věcem, pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost.
Kategorie: L – lektor/ka, A – asistent/ka, OA – odborný/á asistent/ka, doc – docent/ka, prof – profesor/ka

1) Více informací na https://geography.ujep.cz/cs/

2) Upřesnění popisu pozice: Doplnění týmu o akademického pracovníka v oblasti experimentální fyziky se zaměřením na povrchy a tenké vrstvy na částečný nebo plný úvazek. Požadovaná kvalifikace je minimálně Ph.D. v oblasti nanotechnologií, experimentální fyziky nebo příbuzného oboru. Je vyžadována pravidelná publikační činnost v rozsahu minimálně spoluautorství 6 publikací v posledních 3 letech (tj. od roku 2021 včetně dle WoS) s tím, že uchazeč musí být prvním autorem alespoň 2 z nich. Zaměření pracovníka bude na přípravu a charakterizace povrchů a tenkých vrstev pomocí fyzikálních metod s využitím nízkoteplotního plazmatu (magnetronové naprašování, HIPIMs), diagnostiku plazmatu a analýzy tenkých vrstev (XPS/AES, XRD). Pracovník bude také zapojen do výuky, vyžaduje se zkušenost s vedením přednášek a praktik v oblasti vakuové fyziky, zkušenost s obsluhou přístrojů pro metody AFM, elipsometrie a měření nanotvrdosti pro vedení praktik a vědecký výzkum. 

Bližší informace: www.ujep.cz, www.prf.ujep.cz 

Předpokládaný nástup:  září 2024/dle dohody

Hledáme především motivované kolegy s vysokým pracovním odhodláním a předpoklady pro aktivní spolupráci na rozvoji fakulty. Nabízíme rychle se rozvíjející pracoviště s nejmodernějším vědeckým i výukovým zázemím, tvůrčí svobodu, příležitosti ke kariérnímu i všestrannému osobnímu růstu a to vše v přátelské až neformální atmosféře regionální univerzity. Svých lidí si vážíme a kvalitní práci umíme ocenit.
Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 30. 4. 2024 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem (personalni@ujep.cz). Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u personalni@ujep.cz na tel. č. +420 475 286 318.  

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:  

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.  

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení,
která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.