Interní – vedoucí katedry

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje interní výběrové řízení na obsazení míst vedoucích

 • Katedry chemie
 • Katedry informatiky
 • Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV)

Popis práce/pracovní náplň:  

 • řízení a koordinace činnosti příslušné součásti fakulty
 • pedagogická, vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • sebevzdělávací aktivity
 • realizace projektů pro rozvoj pracoviště

Kvalifikační požadavky:  

 • akademický pracovník/akademická pracovnice s vědeckou hodností minimálně Ph. D., nejlépe doc. nebo prof., VŠ vzdělání příslušného oboru
 • kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, zodpovědnost
 • velmi dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti
 • orientace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu
 • vědecko-pedagogická praxe na VŠ minimálně 5 let

Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby
Předpokládaný nástup: září 2024
Místo výkonu: Přírodovědecká fakulta UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.  

Nabízíme:  

 • moderní zázemí v areálu kampusu UJEP
 • zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award  
 • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí  
 • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího) 

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:
Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.  

K přihlášce přiložte:
– motivační dopis
– stručný profesní životopis
– ověřené doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech
– přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech
– seznam publikační činnosti a grantové činnosti
– souhlas se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u hana.havlova@ujep.cz na tel. č. +420 475 286 318. 

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 30. dubna 2024.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany UJEP před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným UJEP, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoo.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných UJEP naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů – UJEP | Univerzita J. E. Purkyně